אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

תהליך ההרשמה:

הרשמה לבחינה

נרשם חדש לבחינות ימציא את המסמכים להלן:

* טופס בקשה
     את הטופס ניתן לקבל במשרדי המחלקה, באמצעות פניה טלפונית, בכתב או באמצעות הפקס.
     כמו כן, ניתן להורידו מאתר האינטרנט של הרבנות הראשית.
     יש למלא את הטופס על כל פרטיו כולל תאריך וחתימה בכתב ברור!

     אי מלוי הטופס לפי ההוראות עלול לגרום לשיבושים ולעיכובים בשלבים מאוחרים יותר.
* אישור לימודים על 4 שנות למוד בישיבות/כוללים מעל גיל 18.
* המלצה
מראש הישיבה/כולל שהינו ראוי לגשת לבחינות באופן כללי.
* אישור
כי הינו מוכן להיבחן בנושא הבחינה המבוקש.

נרשם ותיק ימציא את המסמכים להלן:
* בקשה להיבחן, בצירוף פרטים אישיים לצורך משלוח הזמנה ואימות פרטים מזהים.
* המלצה מראש ישיבה/כולל כי הינו מוכן להיבחן בנושא הבחינה המבוקש בצרוף פרטים אישיים. הודעות טלפוניות לא תחשבנה כהרשמה.

כל המסמכים המוגשים יהיו מקוריים.

פניה לצורך הרשמה תיעשה בכתב בערוצים הבאים:
בדואר, בפקס או באתר הרבנות הראשית לישראל, לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.
רכזי הבחינות יבדקו את הטפסים ויאשרו שראו את התעודות והאישורים המצורפים.
לאחר מכן תשלח לנבחן הזמנה על תאריך הבחינה, מיקום הבחינה, שעת המבחן וסכום האגרה אשר הינך נדרש לשלם.


מועדי הבחינות:
מחלקת הבחינות תקיים בחינות 3 פעמים בשנה, בחודשים: אדר, מנחם אב, וטבת.
מועד אדר: בין התאריכים: י"ז אדר - ה' ניסן.
מועד אב: בין התאריכים: י"ח תמוז - ה' אב.
מועד טבת: בין התאריכים: ג' - ט"ו טבת.


למידע נוסף:
הרבנות הראשית לישראל, בית יהב, ירמיהו 80, ירושלים, ת"ד 36016 מיקוד 91360
טל': 02-5313143/4
מוקד טלפוני ממוחשב (בו יימסרו: מועדי בחינות, ציונים, אישורי הרשמה, ומידע נוסף):  076-5300850
פקס: 02-5000353
רישום ותוצאות (פקס): 02-5313198
דוא"ל: [email protected]
אתר אינטרנט: מחלקת בחינות והסמכה